Avís legal i política de privadesa

Aquesta web és propietat de Gestió Veïnal SL, és necessari per l’accés a la mateixa llegir i acceptar les condicions d’ús:

responsabilitat:

Gestió Veïnal, SL comunica a tots els seus usuaris que queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat pel que fa als continguts de les pàgines webs o enllaços als quals siguin derivats per pròpia voluntat.

Tampoc no garanteix l’exactitud o veracitat, així com la legalitat de qualsevol enllaç aliè a la nostra pàgina web.

Protecció de dades:

D’acord amb la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta empresa els comunica que les seves dades personals d’acord amb la LOPD / RGPD les seves dades quedaran incorporades en el sistema de protecció de què aquesta empresa serà responsable.

Així mateix l’usuari podrà exercir de manera voluntària els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a una de les dues direccions postals indicades més amunt o a l’correu electrònic info@gestioveinal.es.

Accions legals:

L’empresa es reserva, la facultat de presentar accions que consideri oportunes per la mala praxi dels seus usuaris pel que fa a la seva pàgina web i els continguts de la mateixa.

En cas de controvèrsia, es comprometen ambdues parts a sotmetre els conflictes a un arbitratge complint amb les normes de competència territorials.