Comunitats de Propietaris

Reduïm fins a un 30% la quota mensual de la teva Comunitat

En Gestió Veïnal estem compromesos amb la teva comunitat i orientats a prestar-te un servei de qualitat com a propietari.

A més, posem a la teva disposició els nostres serveis d’arquitectura, manteniment i rehabilitació, amb els quals tindràs sempre garantit la salut del teu immoble.

Descobreix el que podem fer per la teva Comunitat

La figura de l’Administrador és imprescindible en la trajectòria quotidiana d’una comunitat, en tots els nivells, tant a nivell econòmic, fiscal i molt especialment a nivell social, ja què moltes vegades sorgeixen conflictes entre co-propietaris, uns deguts a la diversitat de idees i altres motivats per interessos contraposats. L’objectiu de l’Administrador permet resoldre aquestes diferències i conflictes d’idees amb rapidesa i eficàcia.

Realitzem totes les tasques que la Llei de Propietat Horitzontal i la Comunitat de Propietaris atribueixen als Administradors de Finques col·legiats en la AAFF (Associació Nacional d’Aministradores de Finques), sempre amb l’objectiu d’oferir solucions que facilitin la vida de la Comunitat, que proporcionin la convivència entre els veïns i que en suma, revaloritzin seu immoble.

Preparem el pla de manteniment i neteja de la finca: Amb l’objectiu de revaloritzar l’immoble, projectem un pla de manteniment amb solucions no només correctives, sinó també preventives. Amb aquest objectiu, vam informar de les ajudes o subvencions a què pugui tenir dret l’edifici en els casos de rehabilitació o d’obres de reparació protegides.

Actuem com a secretaris de la Comunitat i organitzem la celebració de juntes de propietaris: Preparem les citació de les juntes ordinàries o extraordinàries i tenim cura que es faci amb la deguda antelació. Assistim a les juntes, assessorem als nostres administrats a l’hora d’adoptar decisions i executem els acords aprovats. Redactem les actes de les sessions de la junta i ens ocupem de la seva notificació perquè arribin al coneixement de tots els veïns.

Àrea Clients: A través d’aquest servei, i mitjançant una clau personal, cada propietari pot consultar mitjançant internet; accedir a tauler d’anuncis; informar-se sobre les convocatòries a Juntes, així com de l’històric d’actes de les juntes amb la informació dels acords presos en les mateixes; comunicar avaries; demanar certificats, informació sobre els contractes vigents de la seva Comunitat; canviar domiciliacions de rebuts i altres dades del propietari, etcètera.

Vetllem pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis de la finca: Ens encarreguem de gestionar qualsevol avís o advertència per part dels propietaris, i ens ocupem de que les incidències tinguin una resposta ràpida i eficaç.

Servei d’atenció telefònica: Oferim un contacte directe amb el seu administrador, de manera personal i immediata, per comunicar qualsevol assumpte de la Comunitat que hagi de ser atès urgentment.

Preparem el Pla d’Ingressos i Despeses de la Comunitat: Per mitjà d’un avançat sistema informàtic basat en el pla general comptable, elaborem i gestionem diligentment la comptabilitat de la finca. Sabem que un immoble ben administrat es revaloritza, de manera que exercim un control sobre les despeses amb criteri empresarial.

Informem periòdic de la situació econòmica i comptable de la comunitat: A través d’informes elaborats anualment, comuniquem els moviments econòmics de la Comunitat. Mensualment, remetem comunicacions personals a aquells propietaris endarrerits en el pagament de les seves quotes, així com informació al president de la Comunitat. Anualment, preparem la liquidació d’ingressos i despeses per a la seva aprovació, si escau, en junta de propietaris; lliurem tota la documentació pertinent per a la celebració de la junta ordinària i presentem el pressupost per al nou exercici.