Informació legal sobre l’ús de gestioveinal.es

El contingut del lloc web sota el domini gestioveinal.es és propietat intel·lectual de Gestió Veïnal, domiciliada a SANT ANDREU DE LA BARCA, 4, MARTORELL – BARCELONA, amb CIF: B63410138.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Gestió Veïnal. La seva transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés i per escrit de Gestió Veïnal.

La utilització per part dels seus clients i / o usuaris no ha de considerar, de cap manera, com la concessió d’alguna llicència d’ús o dret sobre qualsevol bé, material o immaterial, la titularitat o propietat correspongui a Gestió Veïnal.

Gestió Veïnal no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web, ni de l’aplicació dels mateixos per fonamentar o recolzar qualsevol judici o decisió personal o empresarial.

Gestió Veïnal no garanteix de cap manera el contingut de les pàgines a les que pogués tenir accés com a conseqüència dels enllaços presents en gestioveinal.es, ni assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit per part dels clients que a elles accedeixin . Les marques, logotips o símbols citats en aquest lloc web són propietat del seu titular respectiu.

Pot contactar amb Gestió Veïnal a través dels mitjans llistats a la pàgina Contacte, accessible des de la capçalera del web.

Les dades dels clients que contractin amb gestioveinal.es s’incorporaran a un fitxer als efectes de la seva gestió per Gestió Veïnal, empresa titular del web gestioveinal.es. Aquestes dades no seran cedides a tercers aliens a l’empresa i en el seu tractament s’observaran les prescripcions establertes pel marc legal vigent en cada moment.

© Gestió Veïnal